Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение №11 взето с протокол №03 от редовно заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 28.11.2019 г., Общински съвет – Септември  открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за  Районен съд - Пазарджик при следните правила за нейното провеждане:

 

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Септември

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район , за който е избран;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

 

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ

2.3 декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

 

3. В срок до 11.12.2019 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Пазарджик, подават в деловодството на Общински съвет – Септември, ул. "Ал.Стамболийски" №37а всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие ;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ

 

Утвърдени образци на документи