Новини

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Планът за дейностите за подкрепа за личностно развитие се приема на основание чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и е разработен в съответствие с Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Септември и е съгласуван с РУО гр. Пазарджик.

Цели:

Да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развити

Да подкрепя и стимулира развитието на способностите и на компетентностите на учениците за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиването на умения за лидерство.

Подробно с Планът за дейностите за подкрепа за личностно развитие може да се запознаете тук.