Новини

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА НА 02.09.2023

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.69, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация председателят на Общински съвет - Септември свиква

Тържествена сесия по повод празника на гр.  Септември - 02.09.2023 г. (събота) от 18:00 часа в залата на Общински съвет, при следния дневен ред: