РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОТМЕНЕНИ

РЕШЕНИЕ № 5962/16.06.2022 г., по адм. дело № 8475/2021 г. на ВАС за оставяне в сила решението на АС Пазарджик, с което е обявена за нищожна Наредбата за условията на водовземане на минерална вода от находище на минерална – изключителна държавна собственост – Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември, с изключение на § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 11 юли 2022 г.]

РЕШЕНИЕ №469/09.06.2021 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение №1076 на Общински съвет - Септември
[Дата на публикуване - 04 януари 2022 г.]

РЕШЕНИЕ №752/07.10.2020 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември, приета с Решение №679/28.03.2017 г. на Общински съвет - Септември
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]