Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

В изпълнение на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с мотивирано искане от Йорданка Ганчева Лютакова – Директор на Детска градина „Приказно вълшебство“ с регистрационен индекс 2900-97/03.10.2019 г. при Община Септември, получаване на облекчения и социален ефект, е наложително да се направи актуализация на настоящата Наредба, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.

С проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември може да се запознаете тук.