Новини

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Причини, които налагат приемането - правно основание - Правилникът за организация и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

С нормативния акт следва да бъдат уредени правилата, които ще спазва колективния орган при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация. При изработването на Проекта на Правилника за организация и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са взети предвид недостатъци на Правилника за организация и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с Решение № 3/11.11.2015 г., взето с Протокол № 2 от извънредно заседание на Общински съвет Септември, проведено на 11.11.2015 г., противоречието на отделни текстове с нормативни актове от по-висока степен /ЗМСМА/, както и съобразяване с развитието на действащите нормативни актове, развитието на информационните технологии, тенденциите за внедряване на електронна комуникация в публичния сектор, пестенето на време и ресурси.

С мотивите за приемането и проекта на правилника може да се запознаете тук.