Новини

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПОСТЪПИЛИ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Проектът за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 13.12.2019 г. за обществено обсъждане ведно с мотивите за неговото приемане.

В нормативно определения срок  няма постъпили предложения и становища по предложения проект.