Новини

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПОСТЪПИЛИ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Проектът на Правилник за организация и дейността на общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 23.12.2019г. за обществено обсъждане ведно с мотивите за неговото приемане.

В нормативно определения срок  няма постъпили предложения и становища по предложения проект.