Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Към момента действащата Наредбата е приета в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, обнародван с ДВ бр. 117 от 10.12.1997 г. ЗМДТ през годините е променян многократно, което е наложило и многократно изменение и допълнение на общинската Наредба.

Наложително е да се направи актуализация на настоящата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания. Привеждането на Наредбата с нормативните изисквания ще наложи изменение в много текстове и създаване на нови норми, което би довело до промяна в поредността на разпоредбите и би създало трудности и объркване при прилагането й. Тези обстоятелства могат да бъдат преодоляни с отмяна на досега действащата Наредба и приемането на нова.

Подробно с Мотивите и Проекта на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември може да се запознаете тук.