Новини

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 4 СЕПТЕМВРИ 2021

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 4 от ПОДОСОСВОА, зам. председателят на Общински съвет гр. Септември свиква Тържествена сесия  и десето извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

04.09.2021 г. (събота) от 18:00 часа  в сградата на Народно Читалище „Будители 2004“, гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ № 1, при следния проект за: