Новини

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2023 г.

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост е съобразен с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите на нейното управление, а именно „в интерес на населението на общината, съобразноразпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се извършва под контрола на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за общинска собственост в община Септември.

Основният ангажимент на Община Септември е да стопанисва и се грижи за имотите – общинска собственост, като добър стоппанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Септември за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г

Подробно с програмата може да се запознаете тук.