Новини

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съгласно чл. чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация има за цел да:

  • Синхронизира разпоредбите на Правилника с актуалните нормативни актове;
  • Систематизира и оптимизира разпоредбите на Правилника;
  • Да доуреди неуредените от закона въпроси относно дейността на общински съвет;
  • Да създаде ефективна работна среда за общинските съветници.

Подробно с мотивите за приемане и проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да се запознаете тук.