Новини

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2024

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост е съобразен с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите на нейното управление, а именно „в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се извършва под контрола на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за общинска собственост в община Септември.

Основният ангажимент на Община Септември е да стопанисва и да се грижи за имотите – общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Важна е ролята на доброто управление на частната общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, право на ползване, продажби, право на строеж и др.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Септември за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Подробно с проекта на програмата може да се запознаете тук.