Новини

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 3 СЕПТЕМВРИ 2022

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет  Септември, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински съвет свиква

Тържествена сесия на Общински съвет на община Септември, по повод празника на град  Септември - 03.09.2022 г. (събота) от 18:00 часа в залата на Общински съвет при следния: