Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 12 декември 2018 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 24 януари 2019 г.]

 


 

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално – декоративни елементи  на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 04 декември 2018 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 24 януари 2019 г.]

 


 

Проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 19 септември 2018 г.]

Справка относно постъпило становище на публикуван проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара” и Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 25 октомври 2018 г.]

 

 


 

Проект на Наредба за условията за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Септември
[Дата на публикуване - 19 септември 2018 г.]

 


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества
[Дата на публикуване - 24 август 2018 г.]

 

Частична оценка на въздействието за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества
[Дата на публикуване - 24 август 2018 г.]

 


 

Проект на План за противодействие на тероризма в Община Септември
[Дата на публикуване - 20 август 2018 г.]

 

 


 

Проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 26 юли 2018 г.]

Справка за постъпили предложения относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 29 август 2018 г.]

 

 


 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

 

 


 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи за граждани от бюджета на Община Септември
[Дата на публикуване - 10 април 2018 г.]

 

 


 

Проект за изменение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Септември 2016 - 2020
[Дата на публикуване - 23 март 2018 г.]

 

 


 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2019 година
[Дата на публикуване - 22 март 2018 г.]

 

 


 

Проект на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Септември 2014-2020
[Дата на публикуване - 28 февруари 2018 г.]

 

 


 

Проект на годишен общински План на младежта в община Септември за 2018 г.
[Дата на публикуване - 26 февруари 2018 г.]

 

 


 

Проект за изменение и допълнение на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Септември
[Дата на публикуване - 26 февруари 2018 г.]

 

 


 

Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Септември /2017-2019/
[Дата на публикуване - 15 януари 2018 г.]

 

 


 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2018 г.
[Дата на публикуване - 12 януари 2018 г.]