РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №51 от заседанието, проведено на 29.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ №987/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: 1.Обявяване на УПИ V – общ. в кв.5 с площ от 2831 кв.м. по плана за регулация и застрояване на Варварски минерални бани, за имот Публична общинска собственост. 2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №986/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №014151 (нива), м.”Кошуел 1”, землище гр. Септември   

РЕШЕНИЕ №985/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ №043060, 043061 и 043106 с НТП „нива”, м.”Могилата”, землище с.Карабунар, община Септември

РЕШЕНИЕ №984/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ   VІ-1081 и Х-Общежитие в кв.74 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №983/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Изменение на ПУП-ПР на общински урегулирани поземлени имоти (УПИ) в кв.67а по плана на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №982/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-зеленина в кв.174 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №981/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №046022 (нива), м.”Над селото”, землище гр.Ветрен, община Септември   

РЕШЕНИЕ №980/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Корекция на Решение №920  от протокол №48/27.02.2018 г. на Общински съвет

РЕШЕНИЕ №979/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Отдаване под наем на общински недвижим имот, за лекарска дейност, представляващ помещения, включващи кабинет, манипулационна, ½ идеална част от чакалня и ½ идеална част от санитарен възел, с обща площ 40 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Кметство и Здравна служба УПИ VII-254, в кв.39 по регулационния план на с.Варвара, актуван с АПОС № 67/17.06.2009г.

РЕШЕНИЕ №978/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Отдаване под наем на общински недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещения, находящи се на втория етаж на сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ ІI в кв.10 по регулационния план на с.Семчиново с площ от 41 кв.м. и 1/3 идеална част от общите части с площ 17 кв.м. Имота е актуван с АОС №3/15.12.1998г.

РЕШЕНИЕ №977/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещения, находящи се на първия етаж на сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ ІХ в кв.11 по регулационния план на с.Бошуля с площ от 32.75 кв.м.

РЕШЕНИЕ №976/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на: НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904” – гр.Ветрен с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №975/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Кандидатстване на: НЧ „ПРОСВЕТА-1929” – с. БОШУЛЯ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №974/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно:  Кандидатстване на: НЧ „СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО 1933” – с. СИМЕОНОВЕЦ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №973/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на: НЧ „КУЛТУРА-1910” – с. ВЕТРЕН ДОЛ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №972/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на: НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ-1926” – с. КАРАБУНАР с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №971/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на: СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН И ФОЛКЛОРЕН ОБМЕН „МЕРАКЛИИ-2003“, гр. СЕПТЕМВРИ с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №970/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Предоставяне на Безвъзмездно управление и ползване по предназначение на Фондация „НЕТ” спечелили конкурса за възлагане управлението на социална услуга „ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – с. Славовица на ПИ 000053 в землището на с.Славовица с построените в имота две сгради, за срок от пет години

РЕШЕНИЕ №969/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември  по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №968/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Отпускане на социална стипендия  на Ива Кирилова Кузева

РЕШЕНИЕ №967/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Изменение и допълнение на   Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община Септември

РЕШЕНИЕ №966/29.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Относно: Определяне на представител от Общинския съвет за член на комисия за разпределяне субсидиите за спортните клубове на територията на Община Септември, съгласно утвърдения бюджет