РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №54 от заседанието, проведено на 31.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1049/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от с.Злокучене, минаващ около сондажните кладенци и достига до рибарниците и от тях до Стопански двор „Фермата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1048/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 10104.1.18 (№001018 (нива), м.”Тесния път”, землище с.Варвара    

РЕШЕНИЕ №1047/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 66264.13.3, м.”Гермето в землище гр. Септември    

РЕШЕНИЕ №1046/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на ПИ №10820.46.135, м.”Над селото”, землище гр.Ветрен, общ.Септември

РЕШЕНИЕ №1045/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на ПИ №10820.46.134, м.”Над селото”, землище гр.Ветрен, общ.Септември

РЕШЕНИЕ №1044/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно:Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №883, взето с протокол №44 на 20.12.2017 г.   на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №1043/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата на с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Бошуля, гр.Ветрен, гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1042/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно:Постановление с рег. №1840/20.08.2018 г. по ДП №67/2017 г. на Специализирана прокуратура, гр. София и Докладна с изх. №1103-591-2/21.08.2018 г. от Зам. Кмета на Община Септември – инж. Явор Митев

РЕШЕНИЕ №1041/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Отпускането на еднократна финансова помощ Петър Илиев Стоянов

РЕШЕНИЕ №1040/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Наредба  за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1039/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект, оценка за съответствие и последващ авторски надзор и строителен надзор за изграждане на физкултурният салон и други спомагателни помещения сграда за ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №1038/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване на останките от изгорялата сграда в която се намираше физкултурният салон и други спомагателни помещения на ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №1037/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация с топло източник минерална вода в сградата на Храм „Св. Цар Борис-Михаил“, гр. Септември, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1036/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на находището за минерална вода „Варвара“, Община Септември и проектиране и изграждане на отоплителна инсталация с топло източник минерална вода и соларна инсталация за топла вода за битови нужди на 9 обществени сгради в Община Септември

РЕШЕНИЕ №1035/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Обществена необходимост от възлагане на строително монтажни работи по обекти от капиталовата програма на Община Септември

РЕШЕНИЕ №1034/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Актуализация на разпределението на целевата субсидия в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1033/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно:Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м.Август на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1032/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Финансов отчет за дейността на  „Медицински център І-Септември” ЕООД гр. Септември към 30.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1031/31.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2018 г.]

Относно: Финансов отчет за дейността на  ”Автобусен транспорт-Септември” ЕООД гр.Септември към 30.06.2018 г.