РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №58 от заседанието, проведено на 27.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1140/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ VII– трафопост в кв.78 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1139/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 11154.132.50 (нива), м.”Бостанала” по КК на землище с.Виноградец, община Септември

РЕШЕНИЕ №1138/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Обявяване на УПИ I-общ. в кв.174  по ПРЗ на гр.Септември, за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1137/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VII-общ. в кв.170 по плана на гр.Септември, с площ от  432 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1136/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения – находящи се в сградата на „Медицински център I - Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №1135/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот-помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметство с.Злокучене, в УПИ X – Кметство и здравна служба, в кв.12 по регулационния план на с.Злокучене, с площ от 12 кв.м. Имота е актуван с АПОС №1/10.12.1998г.

РЕШЕНИЕ №1134/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №1088, взето с Протокол №56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 30.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1133/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2019г. на ”Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, ЕИК205323041, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №1132/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2019г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК1308232430514, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №1131/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Одобряване на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на ТБО в Община Септември

Приложение №1

РЕШЕНИЕ №1130/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Субсидия за допълнителни СМР към проект "Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на НЧ „Будители-2004“, гр. Септември, община Септември към бюджет 2019г.

РЕШЕНИЕ №1129/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м. декември на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1128/27.12.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 януари 2019 г.]

Относно: Определяне на постоянно действаща комисия с представители/членове от Общински съвет, гр. Септември относно дейността на ОП „Автобусен транспорт Септември” ЕООД и във връзка със Заповед № 1403/21.09.2018 г. на Кмета на Община Септември.