РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №60 от заседанието, проведено на 27.02.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1206/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610098/09.03.2017 г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 2 на ”БОРИС КРЪСТАНОВ” ЕООД с ЕИК: 202833530, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Двадесет и трета” № 25, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Къща за гости”, разположена на територията на УПИ III – търговия и услуги на кв.9 „Варварски минерални бани”, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1205/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610097/08.02.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Каптиран естествен извор КЕИ №1 „Варвара на ЕТ ”АНКОНА – АНГЕЛ ЛИНЧЕВ” с ЕИК: 112530527, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Седемнадесета” № 20, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Семеен хотелски комплекс”, разположен на територията на УПИ II – търговия и услуги на кв.9 „Варварски минерални бани”, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1204/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610088/09.12.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4   на ЕТ „СВЕТИ ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ”  с ЕИК: 112671848, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Деветнадесета” № 23, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Комплекс за отдих”, разположен на територията на ПИ 364а,  УПИ XIX – търговия и услуги, кв52 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1203/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610069/08.07.2014г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4   на „СОЛАР СМС” ЕООД с ЕИК: 200853769, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Стефан Стамболов” № 2, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Къща за отдих със СПА център” в УПИ XVII – 441, кв.6 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1202/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610066/10.05.2014г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 и Сондаж № 5 на „СТЕ И СИЕ ДИ - ГЕШЕВИ” ООД с ЕИК: 822040770, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Тракийска” № 5, област Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Комплекс за отдих – хотелска сграда и СПА център” в УПИ XII – турист. дейност и УПИ II – комплекс за отдих, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1201/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610063/31.01.2014г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4, Решение№ РР-2476/17.07.2015г. на Директора на Басейнова дирекция – ИБР за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610063/31.01.2014г., в частта: „Разрешен средногодишен дебит” и частта: „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на минералната вода”   на „РОДОПСКО ХАНЧЕ” ЕООД с ЕИК: 200490588, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Двадесет и седма” № 71, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Комплекс за отдих” в УПИ II – 504,503, кв.57 по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1200/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610060/09.09.2013г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 на „ПСЛ трейдинг” ЕООД с ЕИК: 201762023, със седалище и адрес на управление: село Варвара 4492, ул. „Двадесет и осма” № 1А, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Две двуетажни жилищни сгради, открити басейни и покрит паркинг, за сезонно приемане на гости” в УПИ XIII – 669, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1199/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610054/27.03.2013г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж №4 на „ЛИФТ 123” ЕООД с ЕИК: 200696093, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Тридесет и втора” № 2, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: „Семеен хотел” в УПИ V – 672, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1198/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; СК5 на „АКВАМИН” ЕООД с ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5 за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Минерална баня”, град Пазарджик, намираща се в ПИ с идентификатор 55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – Озеленяване, баня, кв.254/, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, собственост на община Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1197/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610009/22.03.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, Решение № РР-3143/24.07.2017 г. за изменение на разрешителното, като следва: „Разрешен дебит”, „Разрешен максимален дебит/време за черпене”, Разрешен годишен воден обем”, и „Цели на водовземането” издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 6 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект на водоснабдяване: СПА- център (бивша хигиенна баня) в имот  УПИ I  - градина и баня, кв.9 по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1196/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610356/03.01.2011г., издадено от Министъра на околната среда и водите– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж №3 на „Елтрейд” ООД , представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, община Ботевград, ж.к. „Индустриална зона – Микроелектроника” за обект на водоснабдяване: Хотел, находящ се в УПИ I – хотел и ресторант в кв.4 по подробния устройствен план на Варварски минерални бани, с. Варвара, община Септември, област, собственост на „Елтрейд” ООД

РЕШЕНИЕ №1195/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610348/17.11.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите,– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 1на Община Пазарджик, с ЕИК 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, за обект на водоснабдяване: Обществени чешми публична общинска собственост – 2 бр., находящи се в кв.24 и кв. 38 по плана на село Звъничево, община Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1194/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610347/17.11.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите,– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 1 на Община Пазарджик, с ЕИК 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, за обект на водоснабдяване: Обществени чешми публична общинска собственост – 3 бр., находящи се в кв.33, кв.52 и кв. 64 по плана на село Братаница, община Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1193/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610266/24.09.2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите, Решение № 296/19.11.2009г. за изменение на разрешителното: Текстът в раздел „Водовземно съоръжение” – се изменя така: 1. „Каптиран естествен извор №2 Ветрен дол”; 2. Текстът в раздел „Категория на минералната вода” – се изменя така: „ I /първа/ категория съгласно чл.3, ал.2 от Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, при температура 46гр.С; 3. В раздел “Условия при които е разрешено водовземане” изразът „Сондаж №4” се заменя с „Каптиран естествен извор №2 Ветрен дол”  , издадено от Министъра на околната среда и водите – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 на „СОТ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД – гр. София, с ЕИК 831144160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” бл.№ 122, ет.15, район Лозенец, община Столична, област София, за обект на водоснабдяване: Минерална баня, с. Ветрен дол в УПИ I – курортна дейност, кв.1 по плана на Варварски минерални бани, в землището на с. Ветрен дол, собственост на „СОТ – Сигнално Охранителна техника” ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ №1192/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610256/08.09.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 5 на „СТЕ И СИЕ ДИ - ГЕШЕВИ” СД – гр. Пазарджик,  с ЕИК: Ю822040770, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Странджа” № 37 , община Пазарджик, област Пазарджик, за обект на водоснабдяване: Лятна къпалня, на територията на УПИ II – комплекс за отдих, развлечения, търговия и услуги, кв.66а по плана на с. Варвара, община Септември (собственост на Васил Стефанов Гешев), предоставена за ползване с Договор от 10.08.2004г. за наем на „Сте и Сие Ди – Гешеви” СД, гр. Пазарджик, вписан в службата по вписвания на 08.02.2008г. в том I, №87 

РЕШЕНИЕ №1191/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610088/30.06.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите, Решение № РР-1143/08.03.2011г. за изменение на разрешителното в графа „Разрешен годишен воден обем”, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № РР-3168/28.09.2017г. за продължаване срока на действие на разрешителното, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 3 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект: Хотелски комплекс със СПА център, на територията на УПИ I  - За хотелски комплекс и II – За трафопост, кв.66 по плана на с. Варвара, община Септември, собственост на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ №1190/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Делегиране права на Кмета на община Септември, да издава документ за съгласие за ползването на съществуващи съоръжения и водопровода за минерална вода на територията на община Септември, неразделна част от документацията към заявлението за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара” общ.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1189/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот-помещение, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център І-Септември” ЕООД в УПИ І-поликлиника в кв.74 по регулационния план на гр.Септември с площ от 14 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1188/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №1136, взето с протокол №58 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 27.12.2018г.

РЕШЕНИЕ №1187/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Обявяване на поземлен имот №000185-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост и дарение на общински недвижими имоти №000185 и №011489, м.”Адата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1186/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на имот с идентификатор №10820.46.136, м.”Над селото” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №1185/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 66439.9.16(нива), м.”Баривиците” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №1184/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на електропровод и водопровод за захранване на имот с идентификатор 11154.317.13, м.”Ала Тепе” по КК на землище с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №1183/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХ-324 в кв.40 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №1182/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки от 56 до 74(път ІІІ-3704 в регулацията на с.Бошуля) по плана на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №1181/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-общ. и ІІІ-общ. в кв.157 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1180/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Септември за 2019г.

Приложения към Решение №1180

РЕШЕНИЕ №1179/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.

Приложения към Решение №1179

РЕШЕНИЕ №1178/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО, С. КАРАБУНАР, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №1177/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: ЗАКУПУВАНЕ НА ФИТНЕС ОБОРУДВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНЕ В СУТЕРЕН НА СЪЩ. СГРАДА В УПИ VIII - ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 6 ПО ПЛАН НА С. СИМЕОНОВЕЦ /УЧИЛИЩЕ С. СИМЕОНОВЕЦ/

РЕШЕНИЕ №1176/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В С. ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ №1175/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: : „ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА УПИ IX-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.12 ПО ПРЗ НА С. ЗЛОКУЧЕНЕ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №1174/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 ДО 12 ГОДИНИ В ЗЕЛЕНИНА МЕЖДУ  ОС. Т. 88-89-90-149-150-88 ДО КВ. 38 ПО ПЛАНА НА С. БОШУЛЯ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №1173/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември по Наредба №2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

РЕШЕНИЕ №1172/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор №13/07/2/0/00078 от 29.05.2018г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата и селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за Проект: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, сключен между община Септември и ДФ”Земеделие”

РЕШЕНИЕ №1171/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ ”Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор №13/07/2/0/00220 от 30.11.2017г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури” от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата и селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за Проект: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СУ”Христо Ботев”, находящо се в УПИ-ХІ-за училище в кв.187 по регулационния план на гр.Септември, сключен между община Септември и ДФ”Земеделие”

РЕШЕНИЕ №1170/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Поставяне на паметна плоча с надпис на мястото, където Георги Бенковски на 15 февруари 1876 г. заклева Ветренския революционен комитет за подготовка на Априлското въстание

РЕШЕНИЕ №1169/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Отпадане на партньор Сдружение с нестопанска цел”Слънце за всеки” гр. Пещера по проект BG05M9OP001-2.018”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ”-КОМПОНЕНТ 1 по ОП ”Развитие на човешките ресурси” и ОП”Наука и образование  за интелигентен растеж” и одобряване на проект на споразумение за сътрудничество с Фондация ”Бъдеще” гр.Ракитово, ОУ”Св. св.Кирил и Методий” гр.Ветрен и Детска градина ”Приказно вълшебство” гр.Септември по проект: BG05M9OP001-2.018”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ”-КОМПОНЕНТ 1 по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” и ОП”Наука и образование  за интелигентен растеж 2014-2020г.”

РЕШЕНИЕ №1168/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Кандидатстване на Фондация „НЕТ” с проектно предложение за отпускане на финансови средства от Фонд ”Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2019г.

РЕШЕНИЕ №1167/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Изразходване на разликата от преходния остатък от 2018г. на управляваната от Фондация ”НЕТ” социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Славовица, община Септември

РЕШЕНИЕ №1166/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата  за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1165/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за провеждане на нова обществена поръчка с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”

РЕШЕНИЕ №1164/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Прекратяване на Договор №202/17.06.2016г. по взаимно съгласие до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител и сключване на договор с избрания изпълнител

РЕШЕНИЕ №1163/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Промени в структура, приета с Решение №1074/30.10.2018г.

РЕШЕНИЕ №1162/27.02.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2019 г.]

Относно: Приемане на Актуализирана Бюджетна прогноза на община Септември за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности