РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №65 от заседанието, проведено на 31.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1307/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ № 66202.19.15,  находящ се в местността „Ситовски ливади” в землището на с.Семчиново, с площ от 30 958 кв.м.,  с начин на трайно ползване – нива, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1306/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ № 66439.14.3,  находящ се в местността „Могилите” в землището на с.Симеоновец, с площ от 44012кв.м.,  с начин на трайно ползване – нива, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1305/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №1277, взето с протокол №64 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на   26.06.2019г.

РЕШЕНИЕ №1304/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане на минерална вода от находище"Варвара" №15 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение-Сондаж №5 за захранване на обект: Основно училище"Христо Смирненски" с.Ветрен дол, намиращо се в УПИ V /пет/- Училище, кв.12А по плана за регулация и застрояване на с.Ветрен дол, община Септември, ЕКАТТЕ:10851

РЕШЕНИЕ №1303/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане на минерална вода от находище"Варвара" №15 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение-Сондаж №4 за захранване на обект: Детска градина"Слънчево детство" обект Варвара, намираща се в УПИ VI /шест/-Обединено детско заведение, кв.78 по плана за регулация и застрояване на с.Варвара, община Септември, ЕКАТТЕ:10104

РЕШЕНИЕ №1302/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане на минерална вода от находище"Варвара" №15 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение-Сондаж №3 за захранване на обект: Детска градина"Слънчево детство" обект Ветрен дол, намираща се в УПИ IX /девет/-Обединено детско заведение, кв.16 по плана за регулация и застрояване на с.Ветрен дол, община Септември, ЕКАТТЕ:10851

РЕШЕНИЕ №1301/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ 31214.11.186 в м."Градините" по КК на с.Злокучене, община Септември

РЕШЕНИЕ №1300/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ 37491.14.273 в м."Алишик" по КК на с.Ковачево, община Септември

РЕШЕНИЕ №1299/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 10820.11.69 в м."Долна Ада" по КК на гр.Ветрен за имот-Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1298/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ I-общ. в кв.157 и улично пространство между кв.157 и 170 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1297/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод от ТП"4" в с.Ковачево до БКТП"2" в с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №1296/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 66264.12.362, м."Сунгурлука"  по КК на землище гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1295/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Христова Кръстева от гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1294/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Красимирова Георгиева от гр. Септември

РЕШЕНИЕ №1293/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по Проект:"Красива България" мярка М01-01"Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" за обект: "Частично преустройство на съществуваща административна сграда, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в кв.91 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1292/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1291/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Изразходване на разликата от преходния остатък от 2018г. на управляваната от Фондация "НЕТ" социална услуга в "Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост" с.Славовица, община Септември и промяна на Решение №1167/27.02.2019г.

РЕШЕНИЕ №1290/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към второ тримесечие за 2019г.

РЕШЕНИЕ №1289/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –гр.Септември за периода 01.01.2019г.-30.06.2019г.

РЕШЕНИЕ №1288/31.07.2019 г.
[Дата на публикуване - 05 август 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.09.2018г. – 30.06.2019г.