РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №3 от заседанието, проведено на 30.11.2015 г.

  РЕШЕНИЕ №24/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Корекция и допълнение на Решение №358, взето с протокол №22 от заседание на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ №23/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ №013046, м.”Сагера” в землище с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №22/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод  за захранване на ПИ №006023 и №006019, м.”Гьола” в землище с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №21/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод за захранване  на ПИ №004183 и проектен имот №004185, м.”Тус тепе”, в землище с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №20/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно:  Отпускане на еднократна парична помощ

РЕШЕНИЕ №19/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Предоставяне на имоти”Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ” за възстановяване на земеделски земи на основание съдебни решения

РЕШЕНИЕ №18/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Предоставяне на имоти”Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ” за възстановяване на земеделски земи на основание съдебни решения

РЕШЕНИЕ №17/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие на област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №16/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне делегат в Общото събрание на националното сдружение на общините на Република България /НСОРБ/

РЕШЕНИЕ №15/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне броя на членовете и състава на местната комисия към Община Септември, съгласно чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

РЕШЕНИЕ №14/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на „Медицински център 1-Септември” ЕООД гр.Септември, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за деветмесечието на 2015г.

РЕШЕНИЕ №13/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне броя на кметските наместници на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №12/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне възнагражденията на общинските съветници за участие в заседания на постоянните комисии и заседания на Общински съвет

РЕШЕНИЕ №11/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне размера на възнаграждението и работното време на  Председателя на Общински съвет

РЕШЕНИЕ №10/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Определяне размера на месечното възнаграждение на Кмета на община Септември

РЕШЕНИЕ №9/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет-Септември

РЕШЕНИЕ №8/30.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2015 г,]

Относно: Приемане на нова структура на община Септември и дейностите към нея