РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №67 от заседанието, проведено на 17.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1332/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно:Ползването на опожарена дървесина от земеделски територии, собственост на Община Септември през 2019 год.

РЕШЕНИЕ №1331/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: В изпълнение на Решение №1167/27.02.2019 г. за закупен автомобил/бус за потребностите на домуващите в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – с. Славовица, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1330/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ с идентификатор 66202.21.199 в м. "Горски фонд" с площ от 38 880 кв.м. по КК на с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №1329/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ с идентификатор 66202.21.168 в м. "Горски фонд" с площ от 20 610 кв.м. по КК на с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №1328/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ с идентификатор 66202.21.171 в кв. "Карамусалска мандра" с площ от 2 593 кв.м. по КК на с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №1327/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ с идентификатор 66202.21.166 в м. "Суления валог" по КК на с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №1326/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Преминаване в собственост на община Септември имот с идентификатор 10104.306.628, находящ се в област Пазарджик, община Септември, с. Варвара, НТП – напоителен канал, площ 9510 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1325/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещения, находящи се на втория етаж на сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ II, в кв. 63 по регулационния план на гр. Ветрен с площ от 36.24 кв.м

РЕШЕНИЕ №1324/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Г. С. П.

РЕШЕНИЕ №1323/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на П. И. С.

РЕШЕНИЕ №1322/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж 2014г.- 2020г." , Процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции"

РЕШЕНИЕ №1321/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Изграждане на паметна стена и поставяне на плочи с имената на всички български първосвещенници на площад "Иван Вазов" и оформяне на православен кът на духовните водачи на българската православна църква

РЕШЕНИЕ №1320/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Обявяване на лек автомобил "Форд Транзит" с идентификационен номер WF0SXXTTFSBP20348, собственост на община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1319/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към месец септември 2019 г.

РЕШЕНИЕ №1318/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разрешаване на съществуването на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Септември за учебната 2019-2020 г.

РЕШЕНИЕ №1317/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в населените места от община Септември

РЕШЕНИЕ №1316/17.09.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Септември за срок от края на мандата до полагането на клетва на новоизбрания кмет