РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №8 от заседанието, проведено на 30.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ №265/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Прекратяване дейността на Временната комисия, определена с Решение №88/28.01.2016г.

РЕШЕНИЕ №264/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба на поземлен имот №005006-частна общинска собственост с НТП-Трайни насаждения с площ 29,718 дка , м.”Алчазите” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №263/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост чрез публичен търг, съставляващ ПИ 202.216 в м.”Кьосови грамади” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №262/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост чрез публичен търг, съставляващ ПИ 012310 в м.”Сунгурлука” в землището на гр.Септември с площ 7.966 дка с НТП-нива

РЕШЕНИЕ №261/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост чрез публичен търг, съставляващ ПИ 012065 в м.”Сунгурлука” в землището на гр.Септември с площ 12.150 дка с НТП-нива

РЕШЕНИЕ №260/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-общ. с площ 450 кв.м. в кв.95 по плана на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №259/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ І-общ. с площ 836 кв.м в кв.42 по плана на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №258/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-общ. в кв.173 по плана на гр.Септември с площ 432 кв.м.

РЕШЕНИЕ №257/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот-публична общинска собственост, съставляващ ПИ №503.5 в м.”Земи по §4” в землището на с.Ветрен дол с НТП-изоставена орна земя

РЕШЕНИЕ №256/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Дарение на имот, собственост на община Септември УПИ ХХХІ-За спешна медицинска помощ, кв.74 по плана на гр.Септември в полза на Министерство на здравеопазването

РЕШЕНИЕ №255/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември /землище с.Карабунар/

РЕШЕНИЕ №254/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември/землище с.Варвара и с.Ветрен дол/

РЕШЕНИЕ №253/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември/ПИ №000031 и ПИ №000032/ в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №252/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на Решение №106/28.01.2016г. на ОбС-Септември-сключване на договор с оценител на имоти и продажба на земя, върху която е изградена законно построена сграда във връзка с изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември

РЕШЕНИЕ №251/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на Решение №247/28.04.1998г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №250/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчуждаване на имоти собственост на община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата за нуждите на обект ”Модернизация на железопътна отсечка Септември-Пловдив-част от Транс-европейската железопътна мрежа”, Позиция 1: Модернизация на железопътна отсечка Септември-Пазарджик, Пътен надлез при спирка Ковачево”

РЕШЕНИЕ №249/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Искане за даване на съгласие Кмета на община Септември да отпочне процедура към Министерство на културата за предоставяне правото на стопанисване и управление от община Септември на археологически обект емпорион Пистирос, землище гр.Ветрен за срок от 10 години

РЕШЕНИЕ №248/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1667 в кв.130 по регулационния план на гр.Септември на „СЛРД-МАРИЦА 1999” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №247/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Придобиване правото на собственост от община Септември на едноетажна сграда със застроена площ 140 кв.м, УПИ VІІІ-търговия и услуги в кв.25 по плана на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №246/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Придобиване правото на собственост, чрез покупко –продажба от община Септември на ПИ №62004.11.578 и ПИ №62004.11.549 в м.”Мурово” по одобрената кадастрална карта на гр.Ракитово

РЕШЕНИЕ №245/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване по протокол на комисия, назначена със Заповед №106/25.01.2016г. на Кмета на община Септември във връзка с чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №244/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие от Общински съвет гр.Септември Кмета на община Септември да сключи договор за наем на недвижим имот, собственост на ПК”Взаимопомощ” с.Карабунар за срок от 10 години

РЕШЕНИЕ №243/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Предложение за обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХVІ-Здравен дом в кв.2 по ПРЗ на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №242/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Предложение за обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ІІ-Училище в кв.35 по ПРЗ на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №241/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Предложение за обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ V-За читалище в кв.35 по ПРЗ на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №240/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ VІІ-161 в кв.20 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №239/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХІІ-общ. и ХХІІІ-общ. в кв.81 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №238/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улично пространство с осови точки 12-13, 13-14,14-15 и 12-15 пред кв.2 и 4 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №237/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІХ-1076 и ХХ-1076 в кв.74 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №236/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ УПИ ІІ-за складова дейност в кв.16 по плана на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №235/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на водопровод и електропровод за захранване на ПИ №004043, м.”Тус тепе” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №234/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №000299, м.”Под селото” в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №233/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №104031, м.”Мочорете” в землището на с.Горно Вършило

РЕШЕНИЕ №232/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински(обслужващ) път от съществуващ път І-8 София-Пазарджик до ПИ №385008 с НТП”Складов терен”, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №231/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №385017, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №230/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №387003, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №229/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №069028, м.”Селска кория” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №228/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №034274(нива), м.”Средни ливади” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №227/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на проектен ПИ №000610(пасище, мера),м.”БОРОВИЦА”, землище Горно Вършило

РЕШЕНИЕ №226/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Приемане на Наредба за реда на ползване на дървесина, извън горските територии на община Септември

РЕШЕНИЕ №225/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Преобразуване на Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство гр.Септември от държавна в общинска

РЕШЕНИЕ №224/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в община Септември

РЕШЕНИЕ №223/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Йорданов Стойкин

РЕШЕНИЕ №222/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Ангелова Влайкова

РЕШЕНИЕ №221/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Спас Йорданов Кондаков

РЕШЕНИЕ №220/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Славянка Георгиева Тонева от с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №219/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно:Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Благовест Бориславов Танев от гр.Септември

РЕШЕНИЕ №218/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Годишен финансов отчет за дейността на ”Медицински център 1-Септември” ЕООД за 2015г.

РЕШЕНИЕ №217/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2015г.

РЕШЕНИЕ №216/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 2015 год.

РЕШЕНИЕ №215/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. М. Домарадски” за 2015 год.

РЕШЕНИЕ №214/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински младежки дом гр. Септември за 2015 год.

РЕШЕНИЕ №213/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отчет за спортната и туристическа дейност за 2015г.

РЕШЕНИЕ №212/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на безлихвен заем на „МИГ-Белово, Септември, Велинград”  в размер на 20 000 лв.

РЕШЕНИЕ №211/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно: Отпускане на допълнителна субсидия за развитието на детския футбол

РЕШЕНИЕ №210/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно:  Приемане на Бюджетна прогноза на община Септември за периода 2017-2019 г. на местните приходи и местните разходи

РЕШЕНИЕ №209/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно:  Разпределение на дофинансиране на средствата към читалищата по т.4.8.1, взето с Решение №80/28.01.2016г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №208/30.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 април 2016 г.]

Относно:  План за работата на Общински съвет за второто тримесечие на 2016г.