РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №12 от заседанието, проведено на 08.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ №344/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-Зеленина и улици с осови точки 10-19-20, 20-19, 11-18-17 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №343/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Промяна на т.4.8.3 от Решение №80, взето с протокол №5 от редовно заседание на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

РЕШЕНИЕ №342/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ I-Културен дом, кв. 38, състоящ се от 2018 кв. м., заедно с построената в имота двуетажна масивна сграда-читалище със ЗП 922 кв.м. и РЗП 1790 кв. м.  в полза на Народно читалище „Селска Пробуда 1927”, село Варвара

РЕШЕНИЕ №341/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ IХ-Читалище, кв. 46, състоящ се от 1000 кв. м., заедно с построената в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 692 кв. м. и ЗП 346 кв. м.  в полза на Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933”, село Симеоновец

РЕШЕНИЕ №340/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху недвижим имот, представляващ: УПИ І – кино и читалище, кв. 20, по регулационния план на гр. Септември с площ от 875 кв. м. в едно с построената в имота двуетажна масивна сграда с РЗП от 700 кв. м. и ЗП 400 кв. м., в полза на Народно читалище „Отец Паисий 1910”, гр. Септември

РЕШЕНИЕ №339/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху недвижим имот, представляващ: УПИ ІI, кв. 17, по регулационния план на с. Ветрен дол с площ от 3000 кв. м. в едно с построената двуетажна масивна сграда с РЗП от 1320 кв. м. в полза на Народно читалище „Култура 1910”, с Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №338/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ VII-Читалище, кв. 10, състоящ се от 1140 кв. м., заедно с построените в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. в полза на Народно читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево, община Септември

РЕШЕНИЕ №337/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ VI-читалище, кв. 60, с площ 1500 кв. м., заедно с построената в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 1760 кв. м. в полза на Народно читалище „Христо Смирненски-1904”, град Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №336/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ ХХХ-1639, кв. 107, състоящ се от 800 кв. м., заедно с построената в имота едноетажна сграда с РЗП 320 кв. м. в полза на Народно читалище „Будители 2004”, град Септември

РЕШЕНИЕ №335/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Допълнение на приоритетните обекти по Мярка 2.4.6 от Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014-2020г., приети с Решение №148/26.02.2016г.

РЕШЕНИЕ №334/08.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2016 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика с адрес: гр.София, ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович, обезпечаващ авансово плащане по договор BG05M90P001-2.002-0277-С01 по процедура BG05M90P001-2.002”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, сключен между община Септември и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” с адрес: гр.София 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в качеството му на Управляващ орган