РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №14 от заседанието, проведено на 28.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ №375/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №242, взето с протокол №8 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №374/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №241, взето с протокол №8 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №373/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ІІ-Автогара и услуги в кв.140 по плана на гр.Септември за имот публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №372/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост чрез публичен търг, съставляващ ПИ №201.448, м.”Над селото” в землището на гр.Ветрен с площ 728.04 кв.м.

РЕШЕНИЕ №371/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост чрез публичен търг, съставляващ УПИ ІХ-644 в кв.44 по плана на с.Ковачево с площ 593 кв.м.

РЕШЕНИЕ №370/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие в условията на обществената поръчка за премахване на обект:Жилищен блок ”Конфорт”, находящ се в УПИ ХVІІІ-За общ.жил.сграда и закусвалня в кв.114 по плана на гр.Септември(кв.107, описан в разрешение за строеж №8/20.02.1990г. на името на КЗУ София, протокол №5 за строителна линия и ниво от 20.02.1990г. е идентичен с кв.114 по сега действащия план, одобрен със Заповед №17/20.03.1996г.) да бъде заложено изискване към изпълнителя от стойността на поръчката да бъде приспадната стойността на панелите, които след събарянето са запазили своята цялост и даде съгласие да бъдат предоставени в собственост на фирмата изпълнител

РЕШЕНИЕ №369/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на спортна зала”Локомотив” гр.Септември за срок от 10 /десет/ години

РЕШЕНИЕ №368/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на Решение №248, взето с протокол №8 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №367/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Допълнение на Решение №169/26.02.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от Стопански двор”Фермата” до път ІІІ клас(гр.Септември-с.Злокучене) в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №366/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на електропровод от съществуваща разпределителна муфа до ПИ №000201, м.”Адата” в землището на гр.Септември и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот №000190

РЕШЕНИЕ №365/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на общински път, от новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №364/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №014102, №014117, №014446, №014447,014019, 014026, 014045, 014071, 014072 и проектни имоти №014504 (образуван от 014027), №014507 (образуван от 014046), №014510 (образуван от 014053) и №014513 (образуван от 014067), м.”КОШУЕЛ1”, землище гр. Септември  за разширение на Гробищен парк

РЕШЕНИЕ №363/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №1167/16.09.2015г., относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод за захранване на имот №040021, м.”Сухата чешма” в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №362/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №1166/16.09.2015г., относно предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на водопровод за захранване на имот №040021(УПИ ІV-21-За складиране и съхраняване на селскостопанска техника) в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №361/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-За търговия и услуги, ІІІ-За търговия и услуги, ІV-За търговия и услуги и VІ-За търговия и услуги в кв.49 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №360/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-212 и V-212 по плана на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №359/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ УПИ VІ-общ. в кв.73 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №358/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на т.2 от Решение №15, взето с протокол №3 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.11.2015г.

РЕШЕНИЕ №357/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на т.4 от Решение №310/26.05.2016г.

РЕШЕНИЕ №356/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Актуализация състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност в община Септември

РЕШЕНИЕ №355/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №354/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016-2018г.

РЕШЕНИЕ №353/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на Програма за енергийната ефективност 2016-2018г.

РЕШЕНИЕ №352/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организиране и провеждане на детски и ученически отдих в почивна база „Вилата” гр.Ракитово

РЕШЕНИЕ №351/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Отчет за дейността на Детски комплекс гр.Септември за учебната 2015/2016г.

РЕШЕНИЕ №350/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Изготвяне на Стратегия за развитие на културен туризъм в община Септември

РЕШЕНИЕ №349/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Стратегия за развитие на образователната система в община Септември за периода 2016-2020г. и  Програма за реализиране  Стратегията на образователната система в община Септември за периода 2016-2020г.

РЕШЕНИЕ №348/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: Приемане на Стратегия за управление на риска на община Септември за периода 2016-2019г.

РЕШЕНИЕ №347/28.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 юли 2016 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет-Септември за ІІІ-то тримесечие на 2016г.