РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №19 от заседанието, проведено на 09.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ №454/09.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 12 септември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване на:

1.   НЧ „СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО 1933” – С. СИМЕОНОВЕЦ

2.   НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1910” – ГР. СЕПТЕМВРИ

3.   НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904” ГР. ВЕТРЕН

4.   НЧ „СЕЛСКА ПРОБУДА - 1927” С. ВАРВАРА

5.   НЧ „КУЛТУРА 1910” С. ВЕТРЕН ДОЛ

6.   НЧ „БУДИТЕЛИ 2004” ГР.СЕПТЕМВРИ

7.   НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1928” С. КОВАЧЕВО

8.   НЧ „НАПРЕДЪК - 1908” С. СЕМЧИНОВО

9.   НЧ „ПРОБУДА – 1935 ” ГР. СЕПТЕМВРИ

по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.