РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №26 от заседанието, проведено на 13.02.2017 г.

  РЕШЕНИЕ №635/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Безвъзмездно предоставяне за управление и ползване  по предназначение на „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД върху имот-Публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-Автогара и услуги в кв.140 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №634/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на Урегулиран поземлен имот  ХІХ-1076 –за социален патронаж и млечна кухня в кв.74 по ПРЗ на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

Урегулиран поземлен имот  ХІХ-1076 –за социален патронаж и млечна кухня в кв.74 по ПРЗ на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №633/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 000143, находящ се в м.”Гьоловете” в землището на с.Виноградец, с площ от 17.709 дка, НТП-лека атлетика и футбол, с построената в имота едноетажна масивна сграда-съблекалня със застроена площ от 80 кв.м за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №632/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на Урегулиран поземлен имот І –Спортен терен в кв.65а по плана за регулация и застрояване на с.Варвара, с площ от 50 890 кв.м, с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 90 кв.м за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №631/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 000597, находящ се в м.”Над селото” в землището на гр.Ветрен, с площ от 25.318 дка, НТП-спортен терен, с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 125 кв.м. за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №630/13.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 018023, находящ се в м.”Кутела” в землището на с.Ветрен дол, с площ от 16.294 дка, НТП-лека атлетика и футбол, с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м. и външна тоалетна от 30 кв.м за имот Публична общинска собственост