РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №30 от заседанието, проведено на 04.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №701/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Преговори, подписване на споразумения и договори за съвместно изграждане на ел.частта с „EVN България Електроразпределение” ЕАД

РЕШЕНИЕ №700/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ №015009, м.”Азмъка” в землището на с.Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №699/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Отпочване на процедура за разделяне на Поземлен имот №015044, м.”Азмъка”  по КВС на с.Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №698/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за депозиране на искане до Министъра на земеделието и храните за предварително съгласие, относно възлагане изработването на подробен устройствен план, с който се засягат земи от държавния поземлен фонд, а именно: имот №000205 в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №697/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Септември по реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит, предназначен за финансиране(покриване) на бъдещи допустими(в.т.ч. собствен принос) и недопустими разходи за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 ”Отпадъци” на Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №696/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен № BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

РЕШЕНИЕ №695/04.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2017 г.]

Относно: Промени и актуализация в Регионалната програма за управление на отпадъците”РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК” 2016-2020г.