РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №31 от заседанието, проведено на 27.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №723/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Възлагане и организиране от страна на Община Септември, съвместно с Областна управа и Напоителни системи възстановителни дейности по разрушените диги на река Марица

РЕШЕНИЕ №722/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 017085, находящ се в м.”Свети Никола” в землището на с.Семчиново с площ от 223.169 дка, НТП-гора в зем.земи за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №721/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 017090, находящ се в м.”Свети Никола” в землището на с.Семчиново с площ от 2.803 дка, НТП-водоем за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №720/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 017089, находящ се в м.”Свети Никола” в землището на с.Семчиново с площ от 1.959 дка, НТП-водоем за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №719/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Обявяване на имот 017097, находящ се в м.”Свети Никола” в землището на с.Семчиново с площ от 2.116 дка, НТП-водоем за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №718/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Изменение на Решение №662/21.03.2017г. на ОбС-Септември-Възлагане представляването правата на собственост на община Септември върху частта на капитала на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД във връзка с Общото събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №717/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на „СЛРД-МАРИЦА 1999” гр.Септември на поземлен имот №046203, м.”Над селото” в землището на гр.Ветрен-Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №716/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за депозиране на искане до Министъра на земеделието и храните за предварително съгласие относно възлагане изработването на подробен устройствен план, с който се засягат земи от държавния поземлен фонд, а именно: проектен имот №017302, образуван от имот №017300 в землището на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №715/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Възмездно право на преминаване и право на прокарване през общински имоти ПИ 021189 – напоителен канал, находящ се в землището на с. Ковачево и ПИ 004116 – ведомствен път, находящ се в землището на с. Лозен

РЕШЕНИЕ №714/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по ОП”Околна среда 2014-2020г.”

РЕШЕНИЕ №713/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Удължаване срока на Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №013004, м.”Градините” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №712/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Удължаване срока на Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №035298, м.”Харманите” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №711/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-2240-За търговия и услуги и ХХІ-2240-За търговия и услуги в кв.130 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №710/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №709/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Предложение за промяна на ОУ ”Христо Ботев” с.Семчиново в Обединено училище ”Христо Ботев” с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №708/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Спаска Георгиева Кочева от гр.Септември

РЕШЕНИЕ №707/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Димитров Дамянов от с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №706/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Янков Гаджев от с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №705/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Сключване на споразумение към Договор за доставка на природен газ за стопански нужди №АСп003/04.05.2012г.

РЕШЕНИЕ №704/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №703/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2017г.

РЕШЕНИЕ №702/27.04.2017 г.
[Дата на публикуване - 02 май 2017 г.]

Относно: Отчет на общинската програма за Закрила на детето за 2016г.