РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №33 от заседанието, проведено на 30.05.2017 г.

  РЕШЕНИЕ №751/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ІІІ-общински в кв.6 с площ от 1113 кв.м. по плана на Варварски минерални бани, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №750/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ІІІ-общински в кв.5 с площ от 535 кв.м. по плана на Варварски минерални бани, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №749/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие от Министерството на земеделието и храните, за проектиране и изграждане на спортни площадки в двора на ПГ по МЗС гр. Септември, находящ се в УПИ І-техникум кв. 91 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №748/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 000102, м.”Ливадите” по КВС на с.Варвара с площ 2.609 дка.

РЕШЕНИЕ №747/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 011507, м.”Адата” в землището на гр.Септември с площ 0.020 дка.

РЕШЕНИЕ №746/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІ-Кооперативен пазар в кв.59 по плана на гр.Ветрен с площ 352 кв.м.

РЕШЕНИЕ №745/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-общ. в кв.33а по плана на с.Ковачево с площ 684 кв.м.

РЕШЕНИЕ №744/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 000001, м.”Пулчов арк” с НТП-нива в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №743/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот №749 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №742/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 000577, м.”Каменлив път” в землището на гр.Ветрен, с НТП-Дере, овраг, яма за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №741/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ VІ-за търговия и услуги в кв.68 с площ от 568 кв.м по плана на с.Варвара за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №740/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ІІ-за търговия и услуги в кв.68 с площ от 696 кв.м по плана на с.Варвара, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ от 166 кв.м. и разгъната застроена площ 330 кв.м за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №739/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ І-За обществени жилищни сгради и магазини в кв.92 с площ от 2560 кв.м, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда, състояща се от 97 кв.м по плана на гр.Септември за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №738/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ І-За обществени жилищни сгради и магазини в кв.92 с площ от 2560 кв.м, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда, състояща се от 71 кв.м по плана на гр.Септември за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №737/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР(План за регулация) на УПИ ХХІ-6 в кв.2; УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3; УПИ ІV-499, V-500 и VІ-501, 503 в кв.42; улици с о.т.23-24-24а-24б и 24а-127-128 по плана на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №736/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ УПИ V-общ. в кв.5 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №735/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ Х-общ. в кв.175 и улица с осови точки 82а-66а по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №734/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №012207, м.”Стара мера” в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №733/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ №015061, м.”Азмъка” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №732/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на ПИ №231016 и 231082(ливада), м.”Красови ливади” в землището на с.Виноградец и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на промяна на предназначението на имотите в 2 бр. УПИ”За телекомуникационен център”

РЕШЕНИЕ №731/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за предявяване и водене на производство по установителен иск за определяне падежа на задължението на „Пътстрой” ООД, съгласно Съдебна спогодба от 28.05.2014г.

РЕШЕНИЕ №730/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБД за календарната 2017г. на „ГЛЕМУР” ЕООД гр.Пловдив, ЕИК 160040598, на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №729/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №728/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Актуализация в разчета за капиталовите разходи на община Септември за 2017г.

РЕШЕНИЕ №727/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Отчет-анализ за дейността на „Медицински център І-Септември” ЕООД гр.Септември за първото тримесечие на 2017г.

РЕШЕНИЕ №726/30.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 юни 2017 г.]

Относно: Информация за работата и взаимодействието на РУ”Полиция” гр.Септември и Общинска администрация през  2016 г.