РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №34 от заседанието, проведено на 05.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №752/05.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 07 юни 2017 г.]

Относно: Актуализация в разчета за целеви капиталови разходи на община Септември за 2017 г.