РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №35 от заседанието, проведено на 28.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №775/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Възстановяване на път ІІІ-3704/ от км.23,82 до км.24,70-880м/, находящ се в границите на гр. Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №774/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД-189 от 29.11.2016г. по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №773/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.175 по плана на гр.Септември с площ 290 кв.м.

РЕШЕНИЕ №772/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №771/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху обект №8 с площ от 86 кв.м, находящ се в УПИ ХХІV-за търговия и услуги в кв.92 по плана на гр.Септември в полза на Клуб”Надежда” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №770/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХХХ-1076 в кв.74 по плана за застрояване и регулация на гр.Септември с площ от 725 кв.м за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №769/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХХІХ-1076 в кв.74 по плана за застрояване и регулация на гр.Септември с площ от 725 кв.м за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №768/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Отпадане необходимостта от изработване на план на новообразуваните имоти, на имот 019001, м.”Ситовски ливади” в землището на с.Семчиново и имоти №000349, м. „Мацанови ниви” и №000350, м. „Баталите” в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №767/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Отпадане необходимостта от изработване на план на новообразуваните имоти(ПНИ) за имот №015001, 014001, 016002 и 016003 в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №766/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090 в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №765/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР(План за регулация) на УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117 и улици с осови точки 704-460-451, 451-459, 451-444-808 и 460-461-462 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №764/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХV-478 в кв.52 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №763/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Даване съгласие за изграждане на метален кръст в ПИ №502.120, с НТП мери, общинска публична собственост с площ от 2904,01кв.м., в местността „Баталите” по плана на новообразуваните имоти (земи по §4) на с. Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №762/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Искане за определяне на трасе за сградно водопреносно отклонение, съгласно представено към искането геодезическо заснемане

РЕШЕНИЕ №761/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на „Генерален план за организация на движението на територията на гр.Септември”

РЕШЕНИЕ №760/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Септември и минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

РЕШЕНИЕ №759/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Даване на становище, относно опрощаване на дължими държавни вземания на Деница Василева Атанасова от гр.Септември

РЕШЕНИЕ №758/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017г. в приходната и разходната част за местни дейности

РЕШЕНИЕ №757/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на капиталовите разходи на община Септември към 31.12.2016г.

РЕШЕНИЕ №756/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Отчет за изпълнението на  бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. на община Септември

РЕШЕНИЕ №755/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016г.

РЕШЕНИЕ №754/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет-Септември за ІІІ-то тримесечие на 2017г.

РЕШЕНИЕ №753/28.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2017 г.]

Относно: Избор на Председател на Постоянната комисия по нормативна уредба и институционално развитие