РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №36 от заседанието, проведено на 12.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ №776/12.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №767, взето с протокол №35 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 28.06.2017г.