РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №39 от заседанието, проведено на 28.08.2017 г.

  РЕШЕНИЕ №812/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод в землищата на с.Симеоновец и гр.Септември

РЕШЕНИЕ №811/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №004041(нива), м.”Тус тепе” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №810/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на обслужващ път от полски път ПИ №001020 до ПИ №001032, м.”Дунела” по КВС на землище с.Славовица

РЕШЕНИЕ №809/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на общинския път до ВРЗ гр.Септември до път ІV клас Септември-Ветрен, минаващ през землищата на гр.Септември и гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №808/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план(ОУП) на община Септември за имоти №231016 и 231082, м.”Красови ливади” в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №807/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №790, взето с протокол №38 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 31.07.2017г.

РЕШЕНИЕ №806/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №385003, м.”Бунара” с НТП-гора в земеделска земя в землището на с.Варвара за имот-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №805/28.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2017 г.]

Относно: Допълнение на Решение №254, взето с протокол №8 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.03.2016г.