РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №41 от заседанието, проведено на 29.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ №833/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017 г.

РЕШЕНИЕ №832/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Възможност за използване на демонтираните стари плочки, павета и бордюри от ремонтните дейности по бул.”България” в гр.Септември

РЕШЕНИЕ №831/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 000098 с начин на трайно ползване – ЖП транспорт, в землището на с.Варвара, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №830/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 000096 с начин на трайно ползване – ЖП транспорт, в землището на с.Варвара, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №829/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 055002 в м.”Ливадите” с начин на трайно ползване – Др.селскостопански терен, в землището на с.Варвара, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №828/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно:Обявяване на ПИ 000416  с начин на трайно ползване – ЖП транспорт, в землището на с.Ветрен дол, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №827/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 032270, м.”Горни Башали” с начин на трайно ползване-нива в землището на гр.Ветрен за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №826/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-общ. в кв.55 по плана на с.Семчиново с площ 400 кв.м.

РЕШЕНИЕ №825/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХХІ-общ. в кв.48 по плана на с.Семчиново с площ 308 кв.м.

РЕШЕНИЕ №824/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ-общ. в кв.33 по плана на с.Ковачево с площ 630 кв.м.

РЕШЕНИЕ №823/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-общ. в кв.33 по плана на с.Ковачево с площ 658 кв.м.

РЕШЕНИЕ №822/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х-общ. в кв.178 по плана на гр.Септември с площ 289 кв.м.

РЕШЕНИЕ №821/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години на помещение от първи етаж на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ І-Здравен дом и Кметство в кв.41 по плана на с.Ветрен дол и ½ идеална част от общите части на етажа с площ 22.00 кв.м. за Стоматологичен кабинет

РЕШЕНИЕ №820/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №003092 и №003156, м.”Каменна поляна” в землището на с.Семчиново.

РЕШЕНИЕ №819/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Актуализация на „Регионална програма за управление на отпадъците-Регион Пазарджик за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември за периода 2016-2020г.

РЕШЕНИЕ №818/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Закриване на самостоятелна група в с.Симеоновец към ДГ”Слънчево детство” с адрес на управление: с.Ветрен дол, ул.”13-та” №4

РЕШЕНИЕ №817/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища на територията на община Септември за учебната 2017г. – 2018 г.

РЕШЕНИЕ №816/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Приемане на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г. на община Септември

РЕШЕНИЕ №815/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: Актуализация на състава на Постоянните комисии към ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №814/29.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2017 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет за четвъртото тримесечие на 2017 г.