РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №47 от заседанието, проведено на 07.02.2018 г.

РЕШЕНИЕ №916/07.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 13 февруари 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №915/07.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 13 февруари 2018 г.]

Относно: Отпускане на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ-СЕПТЕМВРИ” ЕООД гр.Септември сумата от 33 000 лв. за срок от 7/седем/ години за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства

РЕШЕНИЕ №914/07.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 13 февруари 2018 г.]

Относно: Поемане на дълг под формата на паричен заем от община Септември, направено по реда на Закона за общинския дълг

РЕШЕНИЕ №913/07.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 13 февруари 2018 г.]

Относно: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Семчиново за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет