РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №36 от заседанието, проведено на 30.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ №731/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 36172.154.15, м. „Безчийницата“, по КК на землище с. Карабунар, община Септември

РЕШЕНИЕ №730/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на УПИ  XIX-Търговия и услуги и УПИ „Зеленина“ в кв. 144 по плана на с. Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №729/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Съгласие за право на строеж и за промяна на предназначението на имот за изграждане на обект на техническа инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП 

РЕШЕНИЕ №728/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 67009.490.161 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Славовица, община Септември с начин на трайно ползване „За водостопанско хидромелиарятивно съоражение “ в „Изоставена орна земя“

РЕШЕНИЕ №727/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Септември през 2022 год.

Приложение към РЕШЕНИЕ №727/30.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ №726/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2022г. на ”Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД , ЕИК205323041, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №725/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2022г. по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК  175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №724/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Тарифата за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години

РЕШЕНИЕ №723/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение в структурата приета с Решение №1074 от 30.10.2018г. /променена с Решение № 1163 от 27.02.2019г., Решение №48 от 30.01.2020г., Решение №475 от 26.02.2021г. и Решение № 572 от 29.07.2021г./

РЕШЕНИЕ №722/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №721/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО:  План за работата на Общински съвет – Септември през I-то тримесечие  на 2022 г.

РЕШЕНИЕ №720/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО:  Утвърждаване на герб и знаме на село Карабунар

РЕШЕНИЕ №719/30.12.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 януари 2022 г.]

ОТНОСНО: Удостояване посмъртно на Светослав Василев Дончев с Почетния знак на община Септември и поставяне на паметна плоча