РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №40 от заседанието, проведено на 31.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ №800/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имот с идентификатор 66202.5.141 в землището на с. Семчиново, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №799/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 93-102 и 102-104 и УПИ  ІV-общ. в кв.47 по плана на с.Семчиново, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №798/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ XI-общ., XII-общ., XIII-общ., XIV-общ.  и XV- общ., в кв. 44 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №797/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 10104.53.228 и на ПУП –ПП за трасе на пътен достъп през имоти 10104.53.203 и 10104.53.68 по КК на землище с. Варвара до улица с осови точки 187-187а, по плана на с. Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №796/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти „Общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ“, за възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №795/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Септември за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №794/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО:Временно настаняване на българи от Украйна

РЕШЕНИЕ №793/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Общинската програма за закрила на детето за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №792/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет на общинската програма за закрила на детето за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №791/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за спорта и туристическата дейност за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №790/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Къща-музей „Александър Стамболийски“ с. Славовица за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №789/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ гр. Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №788/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински театър „Възраждане“ гр. Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №787/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №786/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. Септември към 31.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ №785/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: План за работата на Общински съвет – Септември през II-то тримесечие  на 2022 г.

РЕШЕНИЕ №784/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на социална стипендия на Ива Кирилова Кузева

РЕШЕНИЕ №783/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Изразходване на преходния остатък от 2021 г. на управляваната от Фондация „НЕТ“ социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. Славовица, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №782/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове и кметски наместници в Община Септември, считано от 01.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ №781/31.03.2022 г.
[Дата на публикуване - 07 април 2022 г.]

ОТНОСНО: Бюджет на Община Септември за 2022 г.