РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №41 от заседанието, проведено на 28.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ №815/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември, в обхвата на имоти с идентификатор 16732.118.34 и 16732.118.40 по КК на землище с. Горно Вършило, община Септември

РЕШЕНИЕ №814/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 67009.19.33, м. „Вакарелката“ по КК на землище с. Славовица, община Септември

РЕШЕНИЕ №813/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за поливна вода, захранващ  имот с идентификатор 10851.18.23 с НТП Стадион по КК на землище с. Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №812/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътен достъп чрез изграждане на въжен мост между Варварски минерални бани и имот с идентификатор 10851.600.624 /КЕИ-2 Ветрен дол/ землище Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №811/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на пространството, заключено между улици с осови точки 12а-36 и 36-55-54 и пешеходна алея до кв. 2 по плана на с. Славовица, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №810/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПР на част от улица с осови точки 102-103 пред УПИ Х-544 в кв.50 по плана на с. Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №809/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, представляващ помещения с обща площ 58.70 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ I в кв.41 по регулационния план на с. Ветрен дол. Имота е актуван с АПОС № 1/27.04.1999 г.

РЕШЕНИЕ №808/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. Септември към 31.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ №807/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Автобусен транспорт - Септември“ ЕООД гр. Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №806/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Септември за 2021 година

РЕШЕНИЕ №805/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №804/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Септември

РЕШЕНИЕ №803/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Септември в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за, редовно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 29.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ №802/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО Удостояване на Йордан Василев Зеленгоров с Почетния знак на община Септември за принос в развитието на фолклора и културния живот в общината

РЕШЕНИЕ №801/28.04.2022 г.
[Дата на публикуване - 05 май 2022 г.]

ОТНОСНО: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз