РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №45 от заседанието, проведено на 30.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ №909/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-Читалище в кв. 64 по плана на гр. Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №908/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО:  Изменение на ПУП-ПР на УПИ  ХІІІ-126 в кв.16 и улици с осови точки 40-54-53 и 53-50 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №907/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за кабелна линия средно напрежение (СН) от съществуващо трасе в имот с идентификатор 66264.21.1117 по КК на землище гр. Септември, до регулацията на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №906/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Откриване на процедура по реда на Закона за концесиите за концесия за строителство и експлоатация на язовир, разположен в землището на с. Карабунар

РЕШЕНИЕ №905/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Откриване на процедура по реда на Закона за концесиите за концесия за строителство и експлоатация на язовир, разположен в землището на с. Славовица

РЕШЕНИЕ №904/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Бракуване на стария водопровод за минерална вода, извън обхвата на реконструиращия се обект: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерална вода „Варвара“ до село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик“ и даване на съгласие за изграждане на нов водопровод с по-широк обхват в село Ветрен дол и село Варвара

РЕШЕНИЕ №903/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Република” - от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”

РЕШЕНИЕ №902/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик - уличен водопровод по ул. “Княз Борис I”- от ул. “Еледжик“ до ул. “Л. Каравелов“

РЕШЕНИЕ №901/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик - уличен водопровод по ул. “Г. Бенковски” - от ул. “Май“ до ул. “Стефан Стамболов“

РЕШЕНИЕ №900/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик - уличен водопровод по ул. “МАЛКА МАРИЦА” - от УЛ. “САН СТЕФАНО“ до бул. “ БЪЛГАРИЯ“

РЕШЕНИЕ №899/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Захари Стоянов” - от бул. „България” до ул. „Г. С. Раковски” в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”

РЕШЕНИЕ №898/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: уличен водопровод по ул. “Г. С. Раковски”- от ул. “Иван Вазов“ до ул. “Княз Борис І“; Обособена позиция № 2: уличен водопровод по ул. “Дунав” - от ул. “Сараньово“ до ул. “Христо Ботев“ и от ул. “Христо Ботев“ до ул. “Съединение”

РЕШЕНИЕ №897/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Лозен, с. Симеоновец и с. Семчиново, общ. Септември“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Улично осветление в с. Лозен”; Обособена позиция № 2 „Улично осветление в с. Симеоновец” и Обособена позиция № 3 „Улично осветление в с. Семчиново”

РЕШЕНИЕ №896/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Бошуля и с. Карабунар, общ. Септември“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Улично осветление в с. Бошуля” Обособена позиция № 2 „Улично осветление в с. Карабунар”

РЕШЕНИЕ №895/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт на улично осветление в с. Варвара, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №894/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт на улично осветление в гр. Ветрен, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №893/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо Ботев- 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, община Септември”

РЕШЕНИЕ №892/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Beлoaлeя с начало ул. „Л. Кapaвeлoв” о.т. 459, минаваща през улица „Иван Mилeв”, по улица c o.т. 808-443-810-442 в кв.180, и завършваща в УПИ XVI- Търговия и услуги в кв. 104 на гp. Септември”

РЕШЕНИЕ №891/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: ,,Велоалеи и зона за отдих на територията на Община Септември, имоти ПИ № 730 и № 731 по кадастрален и регулационен план на с. Варвара и ПИ с идентификатор 10104.49.96 /стар №000096/ и ПИ с идентификатор 10104.45.98 /стар №000098/ по КК на з-ще с.Варвара и ПИ № 607 и № 608 по кадастрален и регулационен план на с. Ветрен дол и  ПИ с идентификатор 10851.11.416 /стар №000416/ по КК на з-ще с. Ветрен дол“

РЕШЕНИЕ №890/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: ,,Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на река Чепинска в района на Варварски минерални бани, с. Варвара, Община Септември“

РЕШЕНИЕ №889/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“

РЕШЕНИЕ №888/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември”

РЕШЕНИЕ №887/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на посадъчен материал на територията на община Септември”

РЕШЕНИЕ №886/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем на автовишка за нуждите на община Септември за дейности по поддръжка на улично осветление и кастрене на дървета“

РЕШЕНИЕ №885/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране на пътна мрежа на територията на Община Септември”

РЕШЕНИЕ №884/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Септември за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца“

РЕШЕНИЕ №883/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на инфраструктура на територията на община Септември”

РЕШЕНИЕ №882/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземни съоръжения  - Сондаж № 3, Сондаж № 4 и Сондаж № 5  за захранване на обект, намиращ се в УПИ VIII – 114 - жилищно строителство, търговия и услуги в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851 с възложител: ” АНДИ РЕНТ КЪМПАНИ - 1” ЕООД -  гр. София, п.к. 1616, р-н Витоша, ж.к. Бояна, ул. „Севастократор Калоян” № 19

РЕШЕНИЕ №881/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж № 5 за захранване на обект: Жилищна сграда, находяща  се вУПИ XVII - 393, кв.15 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851

РЕШЕНИЕ №880/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж №4 за захранване на обект: „ Медицински център I – Септември” ЕООД,  гр. Септември, находящ се в УПИ  I /едно/ - за поликлиника , кв.74 по регулационния план  на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 66264

РЕШЕНИЕ №879/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Създаване на стена с портретите на председателите на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №878/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление в полза на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904” гр.Ветрен за срок от 10/десет/ години на двуетажна масивна сграда – Читалище, със застроена площ от 752 / седемстотин петдесет и два/ кв.м. и разгъната застроена площ от 1760 / хиляда седемстотин и шестдесет/ кв.м., находяща се в УПИ VI – Читалище в кв.60 по плана на гр.Ветрен. Имота е актуван с АПОС № 3822/27.06.2022г.

РЕШЕНИЕ №877/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на управление в полза на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ СЕЛСКА ПРОБУДА – 1924” с. Варвара за срок от 10/десет/ години на двуетажна масивна сграда – Читалище, със застроена площ от 922 / деветстотин двадесет и два/ кв.м. и разгъната застроена площ от 1790 / хиляда седемстотин и деветдесет/ кв.м., находяща се в УПИ I – Културен дом в кв.38 по плана на с.Варвара. Имота е актуван с АПОС № 3818/21.06.2022г.

РЕШЕНИЕ №876/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление в полза на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1928” с. Ковачево за срок от 10/десет/ години на двуетажна масивна сграда – Читалище, със застроена площ от 383 / триста осемдесет и три/ кв.м. и разгъната застроена площ от 888 / осемстотин осемдесет и осем/ кв.м., находяща се в УПИ VII – Читалище в кв.10 по плана на с.Ковачево. Имота е актуван с АПОС № 3823/28.07.2022г.

РЕШЕНИЕ №875/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Заместване в дълг на Заместване в дълг на “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БУДИТЕЛИ - 2004”, ЕИК 112608495

РЕШЕНИЕ №874/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Заместване или встъпване в дълг на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЕЛСКА ПРОБУДА-1927”, С. ВАРВАРА, ЕИК 000343383

РЕШЕНИЕ №873/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Заместване или встъпване в дълг на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1904”, ГР. ВЕТРЕН, ЕИК 000343401

РЕШЕНИЕ №872/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември за 2022 г. в увеличение/намаление в размер на 2 204 495 лв. с източник на финансиране-собствени приходи

РЕШЕНИЕ №871/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2022 г. в увеличение в размер на 323 300 лв.

РЕШЕНИЕ №870/30.08.2022 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение в структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018г. / променена с  Решение № 1163 от 27.02.2019г., Решение № 48 от 30.01.2020г., Решение №475 от 26.02.2021г., Решение № 572 от 29.07.2021г., Решение № 723 от 30.12.2021г., Решение № 735 от 27.01.2022г. и  Решение № 857 от 22.07.2022г. /.