Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Септември, картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/, а на лица с определен пожизнен срок на инвалидността безсрочно.

В община Септември има постъпили Заявления за издаване на карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране от лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, но срокът на определения процент трайно намалена работоспособност в експертното решение  на ТЕЛК/НЕЛК/ е изтекъл. По-голямата част от тези лица са трудно подвижни и тежко болни. За да бъдат издадени карти за паркиране на тези лица, същите следва да се преосвидетелстват отново от ТЕЛК/НЕЛК и да им се издадат нови експертни решения с актуален срок, което ще утежни и удължи процедурата по издаване на карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания. Получава се ситуация, в която хора с трайни увреждания биват възпрепятствани да се ползват с правата по чл. 99а от ЗДвП, а в същото време се ползват с права предвидени в други закони пожизнено. Това обстоятелство от своя страна влече негативна оценка от страна на хората с увреждания към общинска администрация, в лицето на която институция се очаква да намери решение на техните проблеми и да осигури закрепеното им със закон право на облекчено паркиране на МПС.

В редица нормативни актове се предвижда упражняването на съответните права на хората с трайни увреждания, при наличието на определени хипотези да се ползват пожизнено.

Предвид гореизложеното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба, в която да бъде предвидено пожизнено ползване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, при наличието на условия аналогични с предвидените в други нормативни актове. Тази промяна е в интерес на хората с трайни увреждания, ще допринесе за облекчаване режима на издаване на карти за безплатно паркиране на МПС и като краен резултат ще допринесе за постигането на целите на чл. 99а от ЗДвП.

Подробно с Мотивите за приемане и Проекта за изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Септември може да се запознаете тук.