РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №63 от заседанието, проведено на 29.05.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1269/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Отдаване на спортна зала за бокс, находяща се в УПИ VII – за културни дейности, кв.36 по ПРЗ на гр.Септември за безвъзмездно право на ползване на СК"Кодокан" гр.Пазарджик, клон Септември за срок от 1 /една/ година

РЕШЕНИЕ №1268/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО  за календарната 2020 г. и 2021 г. на "КОЛОВАГ"АД, ЕИК 112131492 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1267/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-515, III-500 и IV-501 в кв.28 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1266/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за захранване на имот с идентификатор 10104.385.10, м."Бунара" по КК на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №1265/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот 502.290/нива/, м."Земи по §4/ в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №1264/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 66264.11.669 в м."Адата" по КК на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1263/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за изграждане на път с трайна настилка/чакълиране и асфалтиране/, преминаващ през ПИ 11154.175.100 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, част от ПИ 11154.175.547 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през ПИ 11154.166.113 с НТП-дере и през част от 11154.166.25 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в м."Топкория" в землището на с.Виноградец с дължина до 800 метра и да се включи в капиталовата програма

РЕШЕНИЕ №1262/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Дарение на общински недвижими имоти №000185 и №011489, м."Адата" в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1261/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Придобиване право на собственост върху имот ПИ №000043, м.“Джелепина“ в землището на гр.Ветрен, с НТП-язовир в полза на Риболовно сдружение“Каленик“ гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №1260/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Обявяване на поземлен имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1259/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Съгласие за промяна на терена, през който преминава канала, минаващ през Стопански двор и достигащ до ресторант „Секвоите” в УПИ „За спорт и отдих"

РЕШЕНИЕ №1258/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Връщане за ново обсъждане точка 2 от Решение №1253/24.04.2019г.

РЕШЕНИЕ №1257/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1256/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Финансов отчет за дейността на "Автобусен транспорт-Септември" ЕООД гр.Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1255/29.05.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 юни 2019 г.]

Относно: Финансов отчет за дейността на "Медицински център I-Септември" ЕООД за първото тримесечие на 2019г.