РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОТМЕНЕНИ

 

Решение №257/22.04.2019 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на чл. 4, ал. 1 в частта относно "български", чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в частта относно "2% режийни разноски" и т. 1 от Приложение №1 от Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември, приета с Решение №315/28.01.2009 г. на ОбС Септември
[Дата на публикуване - 23 май 2019 г.]

Решение №77/22.02.2019 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, приета с Решение №27 по Протокол №5 от 20.12.2011 г. на ОбС Септември
[Дата на публикуване - 14 март 2019 г.]

Решение №466/20.07.2018 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Септември, приета с Решение №375/23.04.2013 г. на ОбС Септември
[Дата на публикуване - 19 октомври 2018 г.]

Решение №5777/03.05.2018 г. на ВАС за оставане в сила на решение №458/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември
[Дата на публикуване - 22 май 2018 г.]

Решение №458/12.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември
[Дата на публикуване - 22 май 2018 г.]

Решение №449/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 12, т. 11, чл. 14, ал. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Решение №354/06.07.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10, и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 27 юли 2017 г.]

Решение №625/11.11.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 1, 2, 3, и 4, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 23 май 2017 г.]

Решение №497/10.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 11 ноември 2016 г.]

Решение №721/10.12.2015 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение №422/22.06.2013 г., изм. с Решение №851/29.10.2014 г. на Общински съвет Септември
[Дата на публикуване - 13 януари 2016 г.]