РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №43 от заседанието, проведено на 09.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ №851/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №004041(нива), м.”Тус тепе” в землището на с.Симеоновец и присъединяването му към УПИ V-За производство, търговия и услуги

РЕШЕНИЕ №850/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №811, взето с протокол №39 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 28.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ №849/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-общ. в кв.43 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №848/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2018г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №847/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетни обекти към Стратегическите цели, приоритети и мерки от Общинския план за развитие на община Септември 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №846/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Общинския план за развитие на община Септември 2014-2020 г.