РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №29 от заседанието, проведено на 29.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ №587/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на оптичен кабел за захранване на базова станция на „БТК” ЕАД в землището на с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №586/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на имоти с идентификатор 10104.5.2 и 10104.5.1, м.”Люто тръне”, по КК на землище с.Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №585/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП - ПРЗ на част от улица с осови точки 212-213 по плана  на гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №584/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Произнасяне по Административната преписка, образувана по Искане от „Елтрейд“ ООД, ЕИК 832076302 с вх. № 2600-425/29.04.2021г. по описа на община Септември

РЕШЕНИЕ №583/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „30-та“, ул. „36-та“ и ул. „52-ра“ в с. Бошуля, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №582/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „8-ма“ и ул. „40-та“ в с. Ковачево, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №581/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „3-та“ и ул. „19-та“ в с. Варвара, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №580/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица „ 20-та“ и ул. „31-ва“ в с. Семчиново, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №579/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Учредяване временно безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане гр. София, ул.”Триадица”№2, за нуждите на Дирекция  Социално подпомагане” гр. Септември за срок от 10/десет/ години върху помещения, находящи се в двуетажна сграда /старата административна сграда - ПОС/, в УПИ III в  кв.91 по плана на гр. Септември с обща площ от 166.99 кв. м.

РЕШЕНИЕ №578/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура № BGENERGY-2.001 - „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и сключване на споразумение с партньор от страна-донор

РЕШЕНИЕ №577/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане План за интегрирано развитие на Община Септември за периода 2021 - 2027 г.

РЕШЕНИЕ №576/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №575/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Възлагане представляването на община Септември, в качеството на акционер в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с извънредно общо събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №574/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет на „Медицински център I  - Септември” ЕООД гр. Септември към 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №573/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение №476/26.02.2021г. и Решение № 503/24.03.2021г. на ОбС гр. Септември

РЕШЕНИЕ №572/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Допълнение в структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018г. / променена с Решение № 1163 от 27.02.2019г., Решение № 48 от 30.01.2020 г. и Решение №475 от 26.02.2021г./

РЕШЕНИЕ №571/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към месец юли 2021 г.

РЕШЕНИЕ №570/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на заместник-председателя на Общински съвет за свикване на редовно заседание за месец юли 2021 г. и подписване и администриране на взетите решения

РЕШЕНИЕ №569/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №568/29.07.2021 г.
[Дата на публикуване - 4 август 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Септември за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.