РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №59 от заседанието, проведено на 29.08.2023 г.

РЕШЕНИЕ №1245/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XIII – ГМС в кв. 26 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №1244/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на обслужващ път с трайна настилка от имот с идентификатор 66439.9.104 през имот 66439.9.166 до имот 66439.4.90 в м.“Тус тепе“ по КК на землище с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №1243/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно право на прокарване и право на преминаване на трасе за кабелни линии средно напрежение / КЛСН/ по:

   -  трасе КЛСН по ул. „Княз Борис I” от ТП №10 бл. ЗЛМК в УПИ  III – трафопост в кв. 116 до ТП №14 об. бл. съвета в кв. 118. Дължината на трасето е 240м.

   -  трасе КЛСН по ул. „Еделвайс“ от муфа пред УПИ IX – 1624 по плана на гр. Септември. Дължината на трасето е 240м.

РЕШЕНИЕ №1242/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно право на прокарване и право на преминаване на трасе за кабелна линия средно напрежение /КЛСН/ по ул. „Княз Борис I” от ТП №10 бл. ЗЛМК в УПИ  III – трафопост в кв. 116 до муфи пред УПИ XVIII – 1291 в кв. 106 по плана на гр. Септември. Дължината на трасето е 438 м.

РЕШЕНИЕ №1241/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години  на общински недвижим имот, за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се на втория етаж на  двуетажна масивна сграда/кметство и здравна служба/  в УПИ ІІ в кв.10 по регулационния план на с. Семчиново и 1/3 идеална част от общите части на етажа с обща площ 58 кв.м. Имота е актуван с АПОС №3/15.12.1998 г.

РЕШЕНИЕ №1240/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години  на общински недвижим имот ПИ 44053.15.10 – публична общинска собственост, находящ се в местността „Азмъка“ с площ от 43 673 кв.м., в землището на с. Лозен, с начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя. Имота е актува с Акт за публична общинска собственост № 2852/13.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №1239/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Изменение и допълване на Плана за интегрирано развитие на община Септември 2021-2027 г.

РЕШЕНИЕ №1238/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Краткосрочна програма 2023-2026г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

РЕШЕНИЕ №1237/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Разходване на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

РЕШЕНИЕ №1236/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.658-0003-С01 по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Осветление туристическа инфраструктура в община Септември“

РЕШЕНИЕ №1235/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.592-0002-C01 по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата в община Септември“

РЕШЕНИЕ №1234/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.592-0002-C01 по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Инвестиции в туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата в община Септември“

РЕШЕНИЕ №1233/29.08.2023 г.
[Дата на публикуване - 4 септември 2023 г.,]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Медицински център I – Септември“ ЕООД гр. Септември към 30.06.2023г.