Новини

Решения, взети с Протокол №44 от заседанието, проведено на 20.12.2017 г.

  РЕШЕНИЕ №895/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Обявяване на УПИ І-за машинно тракторно училище в кв.91 по плана на гр.Септември, ведно с построените в имота сгради и поземлен имот №000043, находящ се в землището на гр.Септември с площ от 21 802 кв.м, начин на трайно ползване /НТП/:  друга селскостопанска територия ведно с построените в имота сгради, за имоти Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №894/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на имот №015061, м.”Азмъка” в землището на с.Лозен  

РЕШЕНИЕ №893/09.11.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ-505 в кв.53 по плана на с.Ковачево с площ 866 кв.м.

РЕШЕНИЕ №892/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-503 в кв.53 по плана на с.Ковачево с площ 830 кв.м.

РЕШЕНИЕ №891/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години на помещение /павилион за закуски/ с площ 10 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на СУ”Христо Ботев” гр.Септември, попадаща в УПИ ХІ-за училище в кв.187 по плана за регулация и застрояване на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №890/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ ХІІІ  в кв.2 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №889/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІІ-общ. в кв.73 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №888/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №887/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за стартиране на процедура по премахване на гараж, находящ се в УПИ І-За поликлиника в кв.74 по ПРЗ на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №886/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Предоставяне на имоти ”Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ” за възстановяване на собственици/наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №885/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Корекция и допълнение на Решение №365/28.06.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №884/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп, свързващ път ІІІ-3706 (Ветрен дол-Паталеница) с обект ”Животновъдна ферма”, м.”Голака” в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №883/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти №013015 и 013014, м.”Гермето” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №882/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти №013015 и 013014, м.”Гермето” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №881/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ ІІ-Училище в кв.35 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №880/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 5-6, 6-20 и 20-21 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №879/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-Поликлиника в кв.74 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №878/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-1789 в кв.128 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №877/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-общ. в кв.2 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №876/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод за минерална вода от с.Варвара до гр.Септември

РЕШЕНИЕ №875/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на отклонение от разпределителен газопровод за захранване на имот №001090 в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №874/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от входа на Стопански двор”Фермата”, м.”Адата” до рибарниците на р.Марица в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №873/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПР на УПИ ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3, УПИ ІV-499, V-500 и VІ-501, 503 в кв.42 и улици с осови точки 23-24-24а-24б и 24б и 24а-127-128 по плана на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №872/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПР на кв.117 и 116 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №871/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2018г. на „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация” ЕООД-Пазарджик, с ЕИК 822106665 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №870/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2018г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в Зеленина между о.т.534-535, 535-536, 536-560, 560-534 в кв.144 по регулационния план на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №869/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2018г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО”в УПИ-XXII-за детска площадка, кв. 81 по регулационния план на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №868/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2018г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО”в УПИ-I- озеленяване, кв.184 по регулационния план на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №867/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2018г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО”в УПИ-I- за общинско жилищно строителство, кв.106 по регулационния план на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №866/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2018г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО”в улично пространство между улици с о.т.5,6/ 6-20, 20-21 по регулационния план на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №865/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2018г. в община Септември

РЕШЕНИЕ №864/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември

РЕШЕНИЕ №863/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Промяна наименованието на специализирана институция за предоставяне на социална услуга ”Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” с.Славовица, предоставяна от община Септември

РЕШЕНИЕ №862/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Отказ от членство на община Септември в Асоциацията на родопските общини

РЕШЕНИЕ №861/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Определяне представител на община Септември за участие в комисията  за изработване на  областна здравна карта

РЕШЕНИЕ №860/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Финансов отчет за дейността на ОП„Автобусен транспорт-Септември” ЕООД гр.Септември към 30.09.2017г.

РЕШЕНИЕ №859/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на „Медицински център 1-Септември” ЕООД гр.Септември за трето тримесечие на 2017г.

РЕШЕНИЕ №858/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Отпускане на средства от бюджета на община Септември за изработване на надгробен паметник на Георги Веселинов

РЕШЕНИЕ №857/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Поемане на дългосрочен дълг, с цел реализация на проект:”Реконструкция на минерален водопровод-дължина 315м (Ф 300) с.Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(Ф 200) за общински сгради в с.Ветрен дол” по Пилотна схема на Инвестиционната програма Минерални води на Национален доверителен екофонд

РЕШЕНИЕ №856/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Актуализация в разчета на капиталови разходи на община Септември за 2017г.

РЕШЕНИЕ №855/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2017г.

РЕШЕНИЕ №854/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Актуализация на бюджетните кредити за 2017г. на Къща-музей ”Александър Стамболийски” с.Славовица

РЕШЕНИЕ №853/20.12.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет за първото тримесечие на  2018 г.

РЕШЕНИЕ №852/20.12.2017 г. 
[Дата на публикуване - 04 януари 2018 г.]

Относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на зам.председателя на Общински съвет-Септември