Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2020


 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 22 декември 2020 г.]

 


 

Проект за изменение и допълване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
[Дата на публикуване - 05 ноември 2020 г.]

 


 

Проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 04 ноември 2020 г.]

 


 

Проект на План за действие за общински концесии на Община Септември (2020 – 2024 г.)
[Дата на публикуване - 30 септември 2020 г.]

 


 

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 27 август 2020 г.]

 


 

Проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 19 юни 2020 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Дата на публикуване - 16 юни 2020 г.]

 


 

Проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември
[Дата на публикуване - 15 юни 2020 г.]

 


 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер
[Дата на публикуване - 12 юни 2020 г.]

 


 

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 09 юни 2020 г.]

 


 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2021 г.
[Дата на публикуване - 17 март 2020 г.]

 


 

Проект на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г.
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г.]

 


 

Проект на Наредба за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 21 януари 2020 г.]

 


 

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Септември през 2020 г.
[Дата на публикуване - 15 януари 2020 г.]

Справка за постъпили предложения и становища по проекта
[Дата на публикуване - 30 януари 2020 г.]

 


 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2019

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 2018