РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №44 от заседанието, проведено на 22.07.2022 г.

РЕШЕНИЕ №869/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ  за промяна на предназначението на имот с идентификатор 66264.11.490, м. „Адата“ по КК на землище гр. Септември, община Септември

РЕШЕНИЕ №868/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на УПИ XIX-364, 364а, 804 За търговия и услуги и УПИ „Зеленина“ в кв. 144 по плана на с. Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №867/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ  с идентификатор № 10104.51.4, м. „Ливадите“, по КК на землище с. Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №866/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ №865/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот публична общинска собственост с идентификатор 10851.18.23 /, с площ 16,294 кв.м. в землището на Ветрен дол, с начин на трайно ползване: лека атлетика, футбол, ведно с построените в имота сграда на сдружение „Футболен клуб Зенит 1945”, ЕИК 207019681, със седалище и адрес на управление: с. Ветрен дол, ул. „Двадесет и втора“ № 4, за срок от 10 /десет/ години

РЕШЕНИЕ №864/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Учредяване временно безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Човеколюбие” гр. Пазарджик за срок от 10 /десет/ години върху помещения, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с площ от 82 кв.м., ведно с ½ идеална част от общите части – таван, мазе и стълбище, съставляващи в УПИ XVII – дом на БСД в кв.140 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №863/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж № 5 за захранване на обект: Жилищна сграда, находяща  се вУПИ II - 509 /втори, за имот петстотин и девет/ , кв.48 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851

РЕШЕНИЕ №862/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж № 3 за захранване на обект: Народно читалище „Селска пробуда1927” село Варвара, находящо се в УПИ I /едно/ - културен дом, кв. 38  по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №861/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж №4 за захранване на обект: Детска градина „Приказни герои”,  гр. Септември, находяща се в УПИ  XVIII /осемнадесет/ - детска градина, кв.112 по регулационния план  на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 66264

РЕШЕНИЕ №860/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж №4 за захранване на обект: Детска градина „Приказно вълшебство”,  гр. Септември, находяща се в УПИ  I /едно/ - детски комбинат , кв.77 по регулационния план  на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 66264

РЕШЕНИЕ №859/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение №1091, взето с Протокол на Общински съвет №56 от дата 30.10.2018 г., изменено и допълнено с Решение №211/30.07.2020 г., Решение №486/26.02.2021 г., Решение №603/20.09.2021 г. и Решение №767/24.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ №858/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО Изменение на Решение №185, взето с Протокол на Общински съвет № 11 от дата 29.06.2020 г., изменено и допълнено с Решение №602/20.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ №857/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Изменение в структура приета с Решение №1074 от 30.10.2018 г., променена с  Решение №1163 от 27.02.2019 г., Решение №48 от 30.01.2020 г., Решение №475 от 26.02.2021 г., Решение №572 от 29.07.2021 г., Решение №723 от 30.12.2021 г. и Решение №735 от 27.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ №856/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Утвърждаване на герб и знаме на село Симеоновец

РЕШЕНИЕ №855/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Промяна в изразходването на преходния остатък от 2021 г. за потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. Славовица

РЕШЕНИЕ №854/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Промяна на т. 8.6 от решение №781/31.03.2022 г. за приемане на Бюджет 2022 г. на Община Септември

РЕШЕНИЕ №853/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на субсидия от Бюджет 2022 г. на „Компост-Септември“ ЕООД

РЕШЕНИЕ №852/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на субсидията за дофинансиране на читалищата

РЕШЕНИЕ №851/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември за 2022 г. в увеличение/намаление в размер на 1 800 лв. с източник на финансиране-собствени приходи

РЕШЕНИЕ №850/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Медицински център I – Септември“ ЕООД гр. Септември към 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №849/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Септември за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №848/22.07.2022 г.
[Дата на публикуване - 29 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии за периода от   01.01.2022 г.   до  30.06.2022 г.