РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №33 от заседанието, проведено на 30.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ №624/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Становище по преписка № 94-05-34/17.06.2021 г. по описа на Администрацията на Президента за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

РЕШЕНИЕ №623/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП – ПРЗ на част от тротоарно пространство на улици и осови точки 118-119 и 118-120, пред кв. 57 по плана на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №622/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на пътен достъп от улица с осови точки 49-41 в регулацията на с. Ковачево, до ПИ 37491.14.141 в м. „Алишик“ по КК на землище с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №621/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на пътен достъп от улица с осови точки 49-41 в регулацията на с. Ковачево, до ПИ 37491.14.95 в м. „Алишик“ по КК на землище с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №620/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 16732.112.11, м. „Бръчината“, по КК на землище с. Горно Вършило, община Септември

РЕШЕНИЕ №619/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 10851.8.477, 10851.8.66 и 10851.8.67, м. „Алъ пара“, по КК на землище с. Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №618/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 10851.18.16, м. „Кутела“, по КК на землище с. Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №617/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 66264.21.590, м.”Кадийца”, по КК на землище гр.Септември, община Септември

РЕШЕНИЕ №616/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, представляващ помещения /лекарски кабинет, манипулационна, антре и част от чакалня/ с обща площ 37.75 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ V в кв.28 по регулационния план на с. Ковачево. Имота е актуван с АПОС № 7/23.10.1998 г.

РЕШЕНИЕ №615/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за стоматологична  дейност, представляващ помещения /стоматологичен кабинет, част от чакалня/ с обща площ 18.60 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ V в кв.28 по регулационния план на с.Ковачево. Имота е актуван с АПОС № 7/23.10.1998 г.

РЕШЕНИЕ №614/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО:Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за стоматологична  дейност, представляващ помещения /стоматологичен кабинет, чакалня, санитарен възел/ с обща площ 25.65 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ VII- 254 в кв.39 по регулационния план на с. Варвара. Имота е актуван с АПОС № 67/17.06.2009 г.

РЕШЕНИЕ №613/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за стоматологична  дейност, представляващ помещения /стоматологичен кабинет, чакалня, санитарен възел/ с обща площ 29.50 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ Х в кв.40 по регулационния план на с. Симеоновец. Имота е актуван с АПОС № 2/11.12.1998 г

РЕШЕНИЕ №612/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за извършване на медицински услуги, представляващ 2/две/помещения - преходни, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда „Медицински център 1 – Септември” ЕООД, в УПИ І-за поликлиника в  кв.74 по плана на гр.Септември, с площ от 28 кв.м. Имота е актуван с АПОС № 3500/18.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №611/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY.2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и сключване на споразумение с партньор от страна-донор

РЕШЕНИЕ №610/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Септември за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №609/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Потвърждаване на Решение №597/30.08.2021 г., взето с протокол №30 от редовно заседание на Общински съвет, гр. Септември, проведено на 30.08.2021 г., с което е дадено Предварително съгласие за възмездно право на строеж по инвестиционно намерение вх. №2600-654/24.08.2021 г. от „Риъл Енерджи“ ЕООД, ЕИК 206279167 за срок от 35 години

РЕШЕНИЕ №608/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализира  субсидията за дофинансиране на читалищата

РЕШЕНИЕ №607/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №606/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет на разчета за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2020 г. на Община Септември

РЕШЕНИЕ №605/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчета за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от  Европейския съюз, на сметките за чужди средства към 31.12.2020 г. на Община Септември

РЕШЕНИЕ №604/30.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 07 октомври 2021 г.]

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет – Септември през IV-то тримесечие  на 2021 г.